Medverknad

Ein brukar av tenestene har rett til å medverke og tenestane har plikt til å innvolvere brukerane. Brukarmedverknad er ein lovfesta rettighet, det viktigaste i møtet med brukerane er god kommunikasjon kor alle partar er opne og lydhøre for kvarandre.

På tenestenivå har ein medverknad på følgjande måte:
Skule

 • Det er faste møtepunkt på kvar skule:
  •  Elevråd
  • Samarbeidsutval
  • Foreldrerådsutval
 • Elevundersøkinga, les meir på UDIR.
 • Skulane sine mobbeundersøkingar
 • Foreldreundersøkinga, les meir på UDIR.
 • Ungdata undersøkinga
 • Barn og Unges kommunestyremøte

Barnehage 

 • Foreldreundersøkinga – i Odda kommune nyttar dei kommunale barnehagane UDIR si foreldreundersøking. Les meir om undersøkinga her.

Helsestasjonstenesta / Skulehelsetenesta 

Medverknad på tenestenivå er at representantar for barn og ungdom kan vere med på utforminga av tenesten gjennom til dømes ungdomsråd, elevråd, foreldreråd etc. Ein skal kjenne at erfaringane og innspela deira opplevast som reelle når beslutningar takast og nye tiltak skal utformast.