Evaluering

Evaluering er eit viktig element i utvikling og forbetring av tenestene. For å kunne evaluere samhandling mellom tenestene (systemkunnskap) og tenestetilbodet i Ullensvang kommune har kommunen ulike system:

  • Brukerundersøkingar
  • Foreldremøte
  • Personalmøte
  • Ståstedanalyse
  • Kompteanseplaner på dei ulike enhetene
  • KF kvalitet
  • Avvikssystem
  • Sampro
    • Alle desse faktorane er med på å gje grunnlaget for å evaluere og utvikle kommuene sitt arbeid på tenestenivå.