Tenestenivå

- ledernivå på tenester og i einingane

Lederane i tenestane og på einigane skal legge til rett for og sikre samhandling mellom tenestane. Tverrfagleg og tverretatleg samhandling er av stor betydning for tidleg innsats ovanfor risikoutsette barn.

Gjennom tverrfagleg samhandling får tenestene betre og gjensidig forståing og oversikt over oppgåvene til den einskilde teneste. Dette er utgangspunktet for å bli betre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølginga blir meir helhetleg og samahengande.