Statlege føringar -for barn og unge

Ullensvang kommune har ansvar for lokal forvaltning og tenesteyting. Lovar, forskrifter og nasjonale retningslinjer legg føringar for tenestetilbodet til barn og unge i kommuene.

Barns rettigheter og barnekonvensjonen:

Forskrifter:

Forskrifter er statlege eller kommunale reglar. Dei må følgjases av offentlige organer, som skoler, og enkeltpersoner. Forskriftene er mer detaljerte enn lovene, og seier mer om hvordan loven skal forstås.

Lover blir vedtatt av Stortinget, men kan ha bestemmelser om at departementet kan gi utfyllende forskrifter. Det vil si at de kan endres langt lettere, siden det ikke trenger å behandles av hele Stortinget.

Rundskriv:

Veiledere og retningslinjer:

Planar

Oversikt og lenker til aktuelle handlingsplaner