Samhandling barn og unge

For at utsatte barn skal kunne få den hjelpen dei treng er det viktig med eit godt tverrfagleg samarbeid mellom dei ulike tenestene i Odda kommune. Me ynskjer å skape ein samstemd, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn, unge og familiene deira.

Om eit barn gjev uttrykk for at det ikkje er trygg eller teikn på dei lever i ein vanskeleg omsorgssituasjon skal det alltid takast på alvor. Barn gjev ulike signal på at ikkje ting er som det burde og signala skal takast alvorleg. Barnet sitt signal skal være grunnlag for samtale med føresette. Føresette skal alltid vera informert om ei begynnande uro for barn og unge og det er dei tilsette sitt ansvar å ta inintiativ til samhandling, med unntak ved mistanke om vald eller overgrep. Då skal ein kontakta barnevernet direkte.

 

I handlingsrettleiaren som Odda kommune nyttar fins ulik støtte for samhandling med barn og unge og familiene deira.

Forebyggjande samhandlingsarenaer i Odda Kommune

Ein skjematisk oppstilling av ulike forebyggjande samhandligsarenaer i Odda Kommune