Evaluering

Gjennom kommuniasjon med partane og tilbakemeldingar frå brukar vil vi få eit grunnlag for vurdering av både arbeidet som er utført i lag med kvar einskild brukar, men også for diskusjon og vurdering kring endring av praksis i tenesta som heilhet.

Evaluering er eit viktig element i korleis ein samhandlar og korleis ein opplever samhandlinga mellom tenestene.

På individnivå har ein desse fora for evaluering av samhandling:

  • Styringsgruppe/Arbeidsgruppe for samhandling (BTI)
  • Direkte tilbakemelding til tenesta
  • Medarbeidersamtalane tilsett – leiar
  • Utviklingssamtale lærar – elev – føresette
  • Ungdomsråd
  • Elevråd
  • Klassens time